Top

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycz- nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych upraw- nień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Eurosystem  Polska  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą  w  Przywory        ul. Wiejska 13 46-055 Przywory.  Gromadzimy  Państwa  dane  osobowe  uzyskane  podczas  współpracy  z  Państwem, w szczególności:

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskaza- nych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. przewidzianych prawem, ochrony praw Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samocho- dowe, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi księgowe lub informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te zobo- wiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,
  1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji ce- lów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.., wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla po- stępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie da- nych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekom- pletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okolicz- ności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k.. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Eurosystem Polska z o.o. Sp.k. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, prze- twarzane przez Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu pod- miotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec prze- twarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.k. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: Radosław Springer – iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.