SPRIEVODCA

Voda a vodná para je všade okolo nás a je jedným zo základným činiteľov podmieňujúcich životné procesy ľudstva, zvierat a rastlín. Nie je možné správne fungovanie bez stáleho prísunu vody. Život v dome nie je tu výnimkou – zabezpečenie trvalej dodávky vody dovoľuje vykonávať elementárne životné procesy, počínajúc od jej spotreby a končiac používaním na hygienické účely. Môžeme povedať, že voda je všadeprítomná v jej rôznych podobách. Odvšadiaľ nás obklopujú čiastočky vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu.

Zdroje vodnej pary v dome to je medzi iným efekt všeobecných životných činností vykonávaných človekom. Činnosti také ako varenie, pranie, upratovanie, sušenie, spôsobujú vyparovanie veľkého množstva vodnej pary. Okrem toho človek vykonávajúc životné procesy vylučuje dokonca do niekoľkých litrov vodnej pary denne. Nízka vlhkosť vzduchu neslúži obyvateľom a zvyčajne je vyvažovaná všeobecne dostupnými na trhu zvlhčovačmi vzduchu – dostupné sú od najjednoduchších foriem – nádoby na vodu, až po veľmi pokročilé zariadenie ovládané elektronicky.


Montážna vlhkosť

V stavebníctve existuje pojem tzv. Montážnej vlhkosti, ktorá je efektom vyparovania vody obsiahnutej v stavebných materiáloch, využívaných pri stavbe a pri finalizácii domu. Sú to zvyčajne odtoky, malta, omietky, sadra, farby a iné prípravky, ktoré sa pripravujú sa ako zmesi vody a suchých, sypkých zmesí . Množstvo vody použitej na vznik zmesi je také veľké, že by stačili na vyplnenie stredne veľkej nádoby na vodu. Preto je tak veľmi potrebné efektívne vetranie miestností. Takéto vetranie je dobré vykonávať v teplých mesiacoch – jar, leto, skorá jeseň, keď nízke teploty – ktoré ohrozujú vznik rosného bodu – sú skôr výnimočné.

Uzavretie čerstvo dokončeného domu strechou ako aj namontovanie okien a dverí vyžaduje nasledujúce zabezpečenie efektívnej ventilácie vnútorných miestností. Presunutie tohto procesu na neskorú jeseň, alebo zimu bude v konečnom dôsledku spôsobovať vznik silného vlhnutia – pri veľkom množstve vodných pár vo vzduchu a jeho nižšej teplote bod rosenia bude situovaný nízko, vo vnútri domu to spôsobí vznik procesu kondenzácie vodnej pary.

Častou a typickou praxou je zamknutie strechy pred zimou a následné vykonávanie zatepľovacích a finalizačných prác v priebehu. Na nevykurovanom podkroví môže veľmi rýchlo dôjsť k „neočakávaným“ javom súvisiacich s kondenzáciou vodnej pary. Na takomto podkroví rosný bod je relatívne nízky, často v oblasti termoizolácii alebo dokonca nižšie. Efektom toho je možnosť vystupovanie kvapiek na povrch strešnej membrány, termoizolačnej vlny či tiež na povrchoch finalizačných. Je to obzvlášť intenzívne ak na podkroví sú vykonávané montážne práce – ľudia, ktorí ich vykonávajú generujú veľké množstvo vodnej pary, ktorá v nepriaznivých podmienkach (nízke teploty) nemá možnosť voľne preniknúť na vonok. Podlieha skvapalneniu pri styku so zimnými elementmi konštrukcie strechy. Je potrebné sa vyhnúť zamknutiu strechy pred zimou, a následne vykonávanie finalizačných prác. Značne prospešnejšie je takého práce vykonávať v teplých mesiacoch, pri zabezpečení optimálnej ventilácie. Vďaka tomu predídeme problémom súvisiacim s účinkami montážnej vlhkosti.


Difúzia vodnej pary

V závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu, na oboch stranách strechy pôsobí z pravidla tlak vodnej pary s rôznymi hodnotami. Z dôvodu rozdielnosti tlaku vodnej pary „putuje“ cez hrádzu z teplejšej strany (vyšší tlak) na stranu chladnejšiu (nižší tlak). Tento jav je známy ako difúzia vodnej pary.

V prípade strechy a podkrovia jav difúzie vodnej pary má mimoriadny význam. Vzhľadom na použitie konštrukčných materiálov v streche a podkroví, zakladané najmä na dreve, ako aj vzhľadom na hygroskopiu použitých materiálov termoizolačných (slenné vlny, minerálne) zavlhnutie strešnej bariéry môže byť neodvratným procesom spôsobujúcim postupné ničenie. Navlhnutie termoizolačných materiálov nevedie len k zníženiu ich účinnosti termoizolačnej, ale taktiež môže sa stať príčinou bioničenia strešnej bariéry (napr. prostredníctvom plesní). Samotná vodná para neohrozuje konštrukciu do momentu dosiahnutia rosného bodu.


Rosný bod

Vodná para je obsiahnutá vo všadeprítomnom vzduchu. Schladenie vzduchu do zodpovedajúcej teploty spôsobuje stav jeho nasýtenia vodnou parou. Nižšie od tejto teploty nastupuje stav presýtenia a dochádza k skvapalneniu vodnej pary. Pri veľmi veľkej vlhkosti vzduchu na teplejšej strane kondenzát vodnej pary môže vytvoriť sa na vnútornej strany bariéry a vytvorí sa tam rosa (vlhkosť). Ak vlhkosť má možnosť úniku prostredníctvom vyparovanie, potom nie je problém. Horšie je ak dôjde k hromadeniu vlhkosti a jej kumulácií, to môže viesť k vážnym stavebným škodám.

Aby sme predišli vzniku kondenzu na vnútornej strane bariéry teplota by mala byť vyššia ako bod vzniku rosy. Správne zateplené, zabezpečené a urobené podstrešie by malo chrániť pred rosným bodom a nemalo by mať s tým ani najmenší problém.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform