SPRIEVODCA

Intenzívne zmeny v priemysle, aké sa udiali za posledných 60 rokov, priniesli technologické zmeny, v tom taktiež zmeny stavebných technológií. Rozvoj priemyslu polymérov dáva nové možnosti, tvorí nové skôr nepoznané produkty, ktoré vytláčajú ich klasických predchodcov, spôsobil úplne nový prístup k doterajším problémom. Novodobé materiály, a najmú ich odlišujúce sa vlastnosti fyzikálno – chemické, umožnili zavedenie zmien v stavebných technológiách značne meniacich nie len štandard života ale aj náklady. Tento trend neobišiel ani stavebný priemysel. Nárast cien nehnuteľností spôsobil potrebu adaptácie povrchov do toho času nepoužívaných a ich zmeny na priestory obývané. Nárast cien energií zvyšuje tlak na znižovanie nákladov na ich spotrebu, a taktiež znižovanie nákladov na každodennú prevádzku budov. V stavebníctve to viedlo k zvýšeniu významu používaných stavebných materiálov, v termoizolačných technológiách, hydroizoláciách, ventiláciách, či taktiež finalizácií a ich úspešné zavádzanie v stavbe podstrešia a v konštrukcii strechy budovy. Dnes na stavebnom trhu nachádzanie niekoľko hlavných typov membrán nachádzajúcich použitie na strecha a v podstreší (nie len ako vstupné krytie)


Základné parametre

Základné funkcie strešnej membrány ako aj parametre, na základe ktorých sa hodnotí kvalita toho materiálu sú :

  • vodotesnosť
  • mechanická odolnosť
  • paropriepustnosť
  • odolnosť voči UV žiareniu
  • tepelné odolnosť

Vodotesnosť

Efektívna hydroizolácia strechy a podstrešia je jedným zo základných atribútov podmieňujúcich životnosť strechy. Ak tento parameter nie je zabezpečený ostatné vlastnosti strešnej membrány dokonca ak by boli nadpriemerné , nepredchádzajú procesom znehodnotenia strechy. V dôsledku toho vedú k nutnosti vykonania nákladnej rekonštrukcie strechy. I keď náklad na zabezpečenie trvácnej vodotesnosti strechy nie je vôbec taký vysoký. Stačí si zvoliť zodpovedajúci materiál a zabezpečiť správnu montáž.

Vodeodolnosť strešnej membrány to je odolnosť voči pôsobeniu vodného stĺpca. Odolnosť je podmienená použitím špeciálnej zabezpečujúcej vrstvy. V závislosti od typu membrány je to vrstva na báze špeciálneho funkčného filmu. Film dobrej kvality je skutočným riešením, trvácnym ale aj relatívne nákladným. Existujú aj vrstvy nanášané v procese impregnácie paropriepustných vlákien ale zvyčajne sa vyznačujú nie len nízkou funkčnosťou ale aj trvácnosťou. Vzhľadom k tomu, že z výsledkov testov na starnutie strešných membrán ich parametre voči odolnosti sa zmenšujú (každý typ strešnej membrány), dôležitý je aby počiatočné parametre membrány (štartovné, z výroby) boli zodpovedajúco vysoké, aby mohli kompenzovať procesy starnutia. Keďže vodotesnosť strešnej membrány je jedným z kľúčových činiteľov podmieňujúcich jej efektívnosť a prevádzkovú funkčnosť, dôležité je aby membrána, okrem procesu starnutia, zabezpečila stále vysokú odolnosť na pôsobenie vodného stĺpca. Preto vodotesnosť niektorých strešných membrán, prekračujúca niekoľko metrov vodného stĺpca, nie je ničím absurdným, hoci v prirodzených podmienkach to nie je nutné. Vysoká počiatočná hodnota na odolnosť vodného stĺpca, dokonca ak to znie smiešne (ťažko si môžeme predstaviť niekoľko metrov vodného stĺpca na našej streche), je zabezpečením pred postupujúcim starnutím materiálu. Takže i keď odolnosť je na úrovni 2 – 3 metre vodného stĺpca, je dobré pamätať na veľmi intenzívne podmienky a dlhoročné starnutie, a to v desiatkach rokov – 50% zníženie parametrov membrány bude mať za následok zníženie hodnoty odolnosti na úrovni 1 – 1,5 metra vodného stĺpca, čo stále je nepredstaviteľná hodnota v špecifických podmienkach požitia strechy, zabezpečuje tak správnu hydroizoláciu.


Mechanická odolnosť

Komfort montáže membrány závisí taktiež od jej mechanickej odolnosti. Špecifikum klampiarskej práce spôsobuje, že lokálne pretrhnutia a iné mechanické poškodenia strešnej membrány nie sú ničím výnimočným. Dôležité je však aby v prípade výskytu takýchto poškodení boli náležite opravené. Nanešťastie z dôvodu dodatočných nákladov vznikajúcich z hodnoty opravných výrobkov a dodatočnej práce pri ich oprave to vyzerá v praxi rôzne. V krajných prípadoch je sú vôbec realizované. Takého vstupné krytie strechy urobené týmto spôsobom ostáva poškodené a nezabezpečuje zodpovedajúcu bezpečnosť strechy a podstrešia, čo bude spôsobovať jeho zavlhnutie. Okrem toho, aby sme predchádzali nadmernému znižovaniu hodnoty odolnosti v procese starnutia, membrána by sa mala vyznačovať maximálnymi vysokým ihodnotami.

V súvislosti s vyššie uvedeným, membrány citlivé na mechanické poškodenie, slabšie, s nízkymi hodnotami na mechanickú odolnosť nezabezpečujú komfort práce pre klampiara ako aj spôsobujú nutnosť hľadania a monitorovania reparačných činností. Odolná membrána dodatočne zabezpečuje garanciu stability a taktiež životnosť. Dokonca dlhoročné zníženie hodnoty mechanických parametrov, nevplýva významne na funkčnosť membrány, zabezpečujúc uspokojujúce pevnostné parametre.


Paropriepustnosť

Paropriepustnosť je jedným z hlavných parametrov odlišujúcich strešné membrány medzi ostatnými produktmi používanými na vstupné krytie strechy. Ich nízky difúzny odpor spolu s vodotesnosťou dáva úplne nové možnosti v stavebných technológiách strechy a podstrešia. Difúzne otvorenie strechy predchádza hromadeniu sa nadmerného množstva vlhkosti v streche, čo značne zabezpečuje strechu pred postupujúcimi zmenami znižujúcimi jeho parametre, ktoré by dokonca mohli viesť k jej zničeniu. Okrem toho nie je potrené použitie ventilačnej medzery medzi vstupným krytím a termoizoláciou čo prispieva k jej ochladzovaniu, to má pozitívny vplyv na znižovanie nákladov energií používanej na ohrievanie podstrešia.

Paropriepustnosť sa zvyčajne udáva v množstve gramov vodnej pary prechádzajúcej povrchom materiál (m2) za jednotku času (zvyčajne 24 h). Takáto charakteristika paropriepustnosti môže aj tak skresliť skutočné parametre porovnávaných materiálov. To je spôsobené tým, že hodnota paropriepustnosti udávaná v g/ m2/24 h je relatívna hodnota, úzko závislá od podmienok pozorovania, prijatých počas vykonávaného merania. Vytvorenie veľkého rozdielu tlakov medzi stranami pozorovaného materiálu bude zapríčiňovať, presun veľkého množstva vodnej pary za jednotku času. Ak zväčšíme množstvo vodnej pary generovanej v jednej z komôr, zväčšíme taktiež finálny výsledok pomeru. Tak sa občas stáva že strešná membrána nízkej kvality môže mať hodnoty paropriepustnosti dokonca dvojnásobne presahujúce parametre strešnej membrány vysokej kvality.

Aby sme dosiahli objektívne výsledky schopnosti difúzie strešnej membrány je dôležité porovnávať ich súčiniteľ difúzneho odporu (Sd), vyjadrovaný v metroch. Vypovedá o hodnote difúzie ekvivalentnej vrstve vzduchu. Je to hodnota určujúca hrúbku vrstvy vzduchu porovnávanú difúzne. Čím menšia hodnota, tým väčšia paropriepustnosť a naopak. Typické pre paropriepustnosť strešných membrán je hodnota 0,015 do 0,03m. Stretávame sa aj s väčšími hodnotami súčiniteľa Sd siahajúcemu k 0,05 m a viac. Často to závisí od použitej vodeodolnej vrstvy. Ak je použitá impregnačná látka, zvyčajne difúzny odpor takejto membrány bude relatívne nízky. Je dôležité pamätať, že taká vysoká dosiahnutá paropriepustnosť je nákladom jej vodoodolnosti a odolnosti proti starnutiu. Na druhej strane použitie funkčného filmu vplýva na mierne zvýšenie difúzneho odporu. V závislosti od druhu a typu použitého firmu zmeny v hodnote Sd budú rádovo niekoľko milimetrov, ale v prípade nízkej kvality takého funkčného filmu môže dôjsť k rozdielu dokonca do niekoľko centimetrov, čo môže značne vplývať na správanie sa strešnej membrány a je paropriepustnosť. Okrem toho funkčný film nízkej kvality má ohraničenú životnosť čo v značnej miere vplýva na životnosť strešnej membrány. Zarážajúcou skutočnosťou je, že paropriepustné vlákna používané v strešných membránach sú samé o sebe materiálom s veľmi nízkym difúznym odporom dosahujúcim hodnoty menej ako 0,01 m. Výsledkom je že tieto materiály sú extrémne paropriepustné. Použitie vodotesných filmov, v závislosti od ich typu a kvality vplýva na zvýšenie difúzneho odporu, a okrem toho mierne znižuje hodnotu paropriepustnosti. Nie veľká strata je aj tak vo veľkej miere kompenzovaná prostredníctvom schopnosti značnej vodotesnosti membrány. Dôležité je, aby v prípade netypicky nízkeho difúzneho odporu strešnej membrány sme zistili typ vodeodolnej vrstvy – či to je funkčný film, alebo len impregnát. V niekoľkých prípadoch môže vysvitnúť že je to len vlákno, ktoré nie je vhodné na použitie ako strešná membrána, vzhľadom na nízku alebo nulovú odolnosť voči pôsobeniu vodného stĺpca.


Odolnosť voči UV žiareniu

Odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia je jedným z činiteľov rozhodujúcich o životnosti strešnej membrány. Neprítomnosť zabezpečenia pred UV žiarením môže viesť v závislosti od času vystavenia a intenzite žiarenia postupné znižovanie technických parametrov strešnej membrány. Preto dobrá strešná membrána by mala byť stabilná voči žiareniu UV.

Stešné membrány označené znakom CE sú testované na vplyv starnutia, pozostávajúcemu z dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia na membránu. Takého testovanie je simuláciou dlhoročného procesu starnutia. Technická karta takejto membrány dáva informácie o zníženiu schopnosti pevnostných parametrov po ukončení testovania. Na základe výsledkov testovania môžeme porovnávať kvalitu a odolnosť jednotlivých membrán. Dôležité je, aby v súvislosti s nechceným UV žiarením na membránu, je dôležité v každom prípade dbať na čo najkratší čas vystavovania membrány na pôsobenie denného svetla prostredníctvom čo najkratšej doby montáže strešnej krytiny. Okrem toho je dôležité dbať na to, aby po uzatvorení strechy, bolo podkrovie zateplené a ukončené. V opačnom prípade sa dostáva na podstrešie, cez napr. strešné okná, žiarenie UV, ktoré bude pôsobiť na vyexponovanú strešnú membránu. V skutočnosti účinnosť takéhoto žiarenia je nie až také veľké, v skutočnosti veľmi nízke, i tak odďaľovanie montáže počas niekoľkých rokov môže spôsobiť značné zmeny v štruktúre materiálu. Čím menší vplyv žiarenia, tým dlhšia životnosť strešnej membrány.


Tepelná odolnosť

Odolnosť voči pôsobeniu vysokých teplôt vplývajúcich na strešnú membránu v namáhavých podmienkach na streche je to ďalší činiteľ, ktorý môže mať vplyv na starnutie, najmä ak je výška pôsobiacej teploty príliš vysoká. Prax je však taká, že na základe pozorovania zachovania bitúmenovej vrstvy na plochých strechách, zistené bola dosahovaná teplota menej ako 80°C. Bitúmenová vrstva podlieha tepelnému znehodnoteniu, trvácnemu zdeformovaniu a dokonca znehodnoteniu z dôvodu pôsobenia teplôt nad 80°C. V dôsledku pozorovaniu plochých striech, nebolo potvrdené bituménové praskanie, ktoré nastupujú po prekročení vysokých teplôt. Prípustné teploty na streche by nemali prekračovať hranicu 80°C. Je dôležité vedieť, že krátkodobý kontakt strešnej membrány s teplotou vias ako 100°C (napr. 120°C) je prípustný a nespôsobuje fyzické poškodenie. Zároveň je potrebné poznamenať, že teplota plastickosti polypropylému je okolo 160°C a jeho tavenia je okolo 240°C. Je tu ešte otázka trvácnosti laminátu čo má úzky vzťah s kvalitou technológie – laminácie.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform