SPRIEVODCA

Strecha dobra a trvácna to je predovšetkým suchá strecha. Aby sme zabezpečili bezpečnosť strechy nestačí len jeho správna hydroizolácia. Správne odvedenie nadmerného množstvo vlhkosti a vodnej pary navonok, a tak isto predchádzanie aj najmenším lokálnym zavlhnutiam ak je možné tak len vďaka riadnej ventilácií strešného prekrytia.

Na zateplenej šikmej streche s obývaným podkrovím najčastejšie sa používajú nasledujúce riešenia :

  • Strecha s plným debnením so vstupným krytím
    Ventilácia strechy je dvojitá : nižšie od debnenia ako aj nad vstupným krytím. Vstupné krytie a debnenie by mali byť otvorené v priestore hrebeňa, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduch pod debnením, a vďaka tomuto riadnemu odvádzaniu vlhkosti z priestoru termo izolácie navonok. Medzi bednenie a termoizoláciu je požiadavka vytvorenia ventilačnej medzery.
  • Strecha s latovaním a vstupným krytím
    Ventilácie strechy je dvojitá : pod vstupným krytím, ako aj nad ním. Vstupné krytie by malo byť otvorené v priestore hrebeňa by sa zabezpečila cirkulácia ponad termoizoláciu, a aj tak riadne odvedenie vlhkosti z jej priestoru navonok. Medzi fóliou a termoizoláciou je potreba vytvorenia ventilačnej medzery.
  • Strecha s plným debnením so vstupným krytím vysokoparopriepustnou memránou
    Ventilácia strechy je jednotlivá. Nízky difúzny odpor strešnej membrány spôsobuje voľné odvádzanie vlhkosti cez vstupné krytie navonok. Vstupné krytie v priestore hrebeňa nemusí byť otvorené, vďaka čomu nemusíme otvoriť hrebeň a tým ho chránime pred vodou z atmosferických zrážok. Neprítomnosť dodatočnej ventilačnej medzery vplýva pozitívne na úsporu energie na ohrev podstrešia – termoizolácie nie je ochladzovaná pri cirkulácii vzduchu.

Asfaltové pásy

Často používaná a veľmi obľúbená metóda vstupného krytia bola a stále je – asfaltové pásy ktoré sú ukladané na debnenie strechy. Vzhľadom na je silný difúzny odpor dôležitá je správna ventilácia strechy, ktorá predchádza hromadeniu vlhkosti pod debnením. Príliš vysoká vlhkosť pod debnením môže v konečnom dôsledku spôsobovať zatekanie kondenzu vodnej pary na termoizoláciu. Preto je také dôležité aby ventilačná medzera bola zohľadnená. Okrem toho jej veľkosť by mala zodpovedať špecifikácií strechy. Znamená to že veľkosť ventilačnej medzery nie je stála a v hlavnej miere záleží od dĺžky strechy ako aj od šírky rozostavenia krokiev. Často samotná ventilácia a jej kvality bude musieť podporovaná použitými doplnkami spojenými s ventiláciou strechy. Údaje týkajúce sa rozmeru medzery, a detailný spôsob jej výpočtu je predstavený v poradcovi monáže výrobcov strešných krytín. Nanešťastie v praxi učebnicové projektovanie medzery je málokedy užívané.

Pri predpoklade, že ventilačná medzera je dobre navrhnutá, ostáva ešte otázka jej spracovania. A znova prax ukazuje, že použitie šnúrok, nití tvoriacich vzdialenosť medzi vlnou a debením je spôsobom ktorý nie je trvácny. S pôsobením času takáto medzera podlieha starnutiu čoho efekty sú viditeľné už po niekoľkých rokoch – viazanie nedrží vzdialenosť, uvoľňujúc rozpínavú vlnu. Nastupuje blokovanie priestoru na ventiláciu, vlhkosť a vodná para majú zťaženú možnosť úniku. Takáto situácia môže rýchlo viesť k zničeniu strechy. Je potrebné poznamenať, že vytvorenie ventilačnej medzery je samo o sebe dosť prácne, spôsobuje nárast času jej vytvorenia, čo značne vplýva na nárast nákladov montáže. Okrem toho strešné debnenie nesie so sebou zvýšenie oboch faktorov, zvyšujú sa taktiež náklady na použité materiály. Preto riešenie založené na strešnom debnení a asfaltových pásoch je samo o sebe nákladné a prácne. Okrem toho špecifikum montáže spôsobuje nárast pravdepodobnosti vzniku chýb pri montáži. Vzhľadom na vyššie uvedené aspekty, ako aj cenu samotných asfaltových pásov, jej váhu a komfort pri používaní sledujeme odklon od debnenia a asfaltovania šikmých striech a nárast významu alternatívnych foriem vstupného krytia, znižujúcich odpor difúzneho systému.


Strešné fólie nízkoparopriepustné

Nízkoparopriepustné strešné fólie spôsobili revolúciu na trhu vstupného krytia v 60-tych rokoch minulého storočia. Stalo sa to najmä vďaka relatívne nízkej cene v porovnaní s asfaltovými pásmi a nízkej váhe čo spôsobilo značné zlepšenie podmienok a komfort práce. Bolo to moderné, relatívne silné materiály, zabezpečujúce správne vykonávanie montáže. Na dlhý čas boli jednou z nie veľa alternatív pre asfaltové pásy. Súčasne alternatívu tvorili taktiež vysokoparopriepustné fólie a membrány, ktoré vzhľadom na vysokú cenu potrebovali vyšší čas na udomácnenie sa na trhu ako štandard.

Jednou z príčin, pre ktoré nízkoparopriepustné fólie sa stávali časom menej atraktívnym produktom na vstupné krytie bol fakt často sa vyskytujúcich chýb pri montáži. Chyby spojené s nedostatkami, ne trvácnosťou alebo všeobecne so zlou montážou ventilačnej medzery, značne vplývali na nie najlepšiu reputáciu týchto materiálov. Tu trošku poslúžil aj nárast popularity adaptácie podkrovia na úžitkové miestnosti. V dávnych časoch, keď podkrovie bolo len povalou neberúc do úvahy typ a vlastnosti vstupného krytia, vlhkosť na povale nespôsobovala problémy. V momente nárastu významu podkrovia a jeho adaptácie, a najmä v prípade readaptácie a modernizácie úžitkového podkrovia, s vstupným krytím strechy z klasických technológií (asfaltové pásy, nízkoparopriepustná strešná fólia) vysvitlo, že strešná konštrukcia bola vo väčšine zavlhnutá, a v mnohých prípadoch napadnutá plesňami a s pokročilými procesmi znehodnotenia. V takýchto podmienkach bolo nutné zasahovať do štruktúry a konštrukcie strechy. Najčastejšie diagnostikovanou príčinou vlhnutia strechy a podkrovia bola jeho nedokonalá ventilácia alebo jej úplná absencia. Súčasne došlo k nárastu významu vykonanej práce na projektovaní a vytvorenie zodpovedajúcej ventilácie strechy, spolu s nie menej významným použitím produktov na pomocné procesy. Dnes už vieme, že prakticky každý druh vstupného krytia spĺňa svoju funkciu ak je správne naprojektovaný, urobený a používaný (ochrana pred predmetmi dostávajúcimi sa pod strešné prekrytie, ktoré môžu blokovať ventiláciu). Všeobecne to čo odlišuje vstupné pokrytie to je určite prácnosť, váha, cena (náklad vstupného krytia, cena debnenia alebo úspory ak nie je), alebo jeho tepelná efektívnosť závislá od ventilácie (dvojitá ventilácia nad aj pod vstupným krytím vplýva na väčšie ochladzovanie podkrovia, ako keď máme len ventiláciu situovanú nad vstupným krytím).


Vysokoparopriepustné strešné membrány

Materiály, ktoré s určitosťou spôsobili revolúciu na trhu sú vysokoparopriepustné Strešné membrány, nazývané taktiež otvorené difúzne membrány, membrány vstupného krytia, a niekedy aj vysokoparopriepustné strešné fólie. Vďaka nízkemu difúznemu odporu, membrána dokonale realizuje difúziu vodnej pary, zároveň zabezpečuje podkrovie pred prenikaním vody.

Membrány nevyžadujú tvorbu ventilačnej medzery, keď prakticky netvoria odpor pre vodnú paru. Vďaka tomu povrch termoizolácie nie je ochladzovaná prostredníctvom doteraz vytváranej medzery pod vstupným krytím. Okrem toho sú to materiály relatívne ľahké, uľahčujúce montáž, znižujúce náklady na montáž, nevyžadujúce debnenie. V závislosti od typu zabezpečujú dokonca extrémnu odolnosť na pôsobenie vodného stĺpca vody a zodpovedajúcu životnosť. Sú to produkty, ktoré pri relatívne nie vysokej cene umožňujú zabezpečenie strechy a podkrovia na dlhé roky, zabezpečujú trvácnosť celého podstrešia aj s umiestnením úžitkových miestností v jeho vnútri.

Tieto produkty sa významne líšia vzhľadom na požitú výrobnú technológiu, druhy použitých vlákien, prídavné látky používané pri výrobe vlákien (stabilizácia voči UV žiareniu), typy vodotesných povrchov (zvané funkčné), počet vrstiev či tiež typ laminácie. Všetky tieto aspekty rozlišujú kvalitu finálneho produktu, ich cenu a to čo je s tým spojené trvácnosť, funkčnosť ako pre klampiarov tak i pre investora. Tak klampiar ako i investor si želajú aby práca prebiehala rýchlo a efektívne, a jej efekt aby trval dlhé roky bez nutnosti zásahu a znehodnotenia.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform